STAŇTE SE ČLENY

Zapojte se do komunální politiky, buďte aktivní a nenechávejte to na druhých.

Na rozdíl od poslanecké sněmovny, která rozhoduje zejména o změnách zákonů, budete jako člen zastupitelstva Vašeho města/obce/městské části spolurozhodovat o zcela konkrétních věcech. Přístavba školy, oprava knihovny, nová kanalizace, společenské akce a další, to jsou věci z běžného života, kterým rozumíte.

Využijte nabídky Občanské demokratické aliance a přistupte na naši kandidátku, jako člen naší politické strany, nebo jako nezávislý kandidát. Společně tak vstoupíme do zastupitelstva u Vás doma.

Kontaktujte nás na telefonu 221 907 269, napište na email: office@oda.cz, nebo vyplňte přihlášku níže.

Vaše ODA.

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V ODA

Jméno a Příjmení (vyžadováno)

Titul

Datum narození (vyžadováno)

Místo narození (vyžadováno)

Adresa bydliště (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Doplňující informace

Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem občanem České republiky, nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí, do roku 1990 jsem nebyl/a příslušníkem nebo spolupracovníkem StB, nejsem trestně stíhán/a. Dále prohlašuji, že proti mně není vedeno exekuční ani jiné obdobné řízení, proti mému majetku není vedeno insolvenční řízení, ani na mě nebyl v posledním roce prohlášen konkurz a nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro interní potřeby ODA podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím s pořízením a uchováním kopie průkazu totožnosti. Prohlašuji, že souhlasím se stanovami ODA, a že údaje uvedené v přihlášce jsou úplné a pravdivé.

V případě souhlasu s výše uvedeným prosím zaškrtněte. Bez vyjádření tohoto souhlasu nelze formulář odeslat.

PŘIHLÁŠKA DO ODA + CV pro ruční vyplnění – klikněte zde

V případě použití “Přihlášky do ODA + CV pro ruční vyplnění” si dokument stáhněte do svého PC, vytiskněte a vyplňte obě dvě strany dokumentu (přihlášku i CV). Následně nechte ověřit svůj podpis a poštou zašlete do ODA. Adresa ZDE:

Roční členské příspěvky (ve výši 200,- Kč) zasílejte až po přidělení členského čísla (to uvedete při platbě jako variabilní symbol) na účet 2801247870/2010 vedený u FIO banka, a.s. Při platbě, do zprávy pro příjemce, uveďte své jméno a příjmení.