PROGRAM

Snazší podnikání pro všechny

– Podnikatelé vytváří pracovní místa
– Úspěšný podnikatel má spokojené zaměstnance a ti jsou spokojenými občany

Jak:
– Snížení daní pro firmy na 15%, které budou moci ušetřené prostředky investovat do svého dalšího rozvoje a budou mít větší motivaci řádně odvádět daně v České republice
– Omezení dotací, které pokřivují podnikatelské prostředí
– Menší přerozdělování ze strany státu, ponechání více peněz v rukou podnikatelů a občanů
– Zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele
– Urychlení práce úřadů
– Elektronizace státní správy
– Snížení počtu kontrol ze strany státních úřadů
– Přesvědčíme občany, že jim zavedení eura přinese evropské platy
– Podpoříme zefektivnění zemědělství
– Čeští zemědělci nesmí doplácet na nerovné dotace v rámci EU


Spravedlivá výše důchodů

– Lidé v naší zemi se bojí mít děti
– Lidé, kteří celý život pracují, mají problém vyžít z penzí
– Občané ČR si zaslouží mít spravedlivé důchody
– Pokud reformu důchodového systému neuděláme, nebudou důchody vůbec

Jak:
– Zohlednění počtu ekonomicky aktivních dětí ve výši důchodů matky, která věnovala svůj život jejich výchově a nemohla si tak spořit na důchod
– Prorodinnou politikou motivovat rodiny k tomu, aby měly více dětí schopných v budoucnu přispívat k dalšímu rozvoji ČR


Pohodlné fungující město

– Hašteření politiků nesmí bránit rozvoji měst
– Velká města musí mít více plnohodnotných urbanistických center
– V místě svého bydliště žiji, pracuji, nakupuji a aktivně odpočívám

Jak:
– Rekonstrukce a opravy ve městech musí být prováděny kvalitně a rychle
– Výnosy z cestovního ruchu využijeme pro rozvoj daného regionu
– Na vládní úrovni budeme aktivně podporovat a komunikovat se všemi primátory a starosty v rámci urbanistického rozvoje jejich měst


Lékař vás musí vyléčit, nejen léčit

– Zdravý občan je spokojený občan
– Pacient se nesmí cítit jako nevítaný host v ordinaci svého lékaře, ale jako spokojený klient, který ví, za co platí
– Podpora zdravého životního stylu a efektivního zdravotnictví sníží výdaje státu na zdravotnictví
– Výdaje na zdravotnictví musí generovat zdravější společnost

Jak:
– Elektronizace zdravotnictví, která zajistí lepší sdílení informací o pacientech
– Snížení finanční zátěže na zdravotnická zařízení eliminováním duplicitních vyšetření (zároveň tím odstraníme zbytečnou zátěž pro pacienty)
– Zavedení účtenky u lékaře pro lepší přehled o výdajích na lékařskou péči
– Zlepšení dostupnosti praktických lékařů, zubařů a pediatrů na území celé ČR
– Zatraktivnění oboru zdravotních sester, řešení nedostatku sester v nemocnicích
– Více peněz do zdravého životního stylu (budování cyklostezek, hřišť a parků)
– Výuka o zdravém životním stylu již na základních školách


Škola musí v žácích rozvíjet to, na co mají talent

– Individuální přístup ke studiu podporuje rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů
– Škola nás musí naučit se učit
– V 21. století již dávno neplatí, že si s dnešním vzděláním vystačím celý život

Jak:
– Prosadíme možnost výběru preferovaných předmětů již na základních a středních školách
– Budeme podporovat studium zahraničních studentů na českých vysokých školách po celou dobu vysokoškolského studia a studium českých studentů v zahraničí
– Tím, že se u nás zahraniční studenti naučí česky a získají pozitivní vztah k ČR, umožní lepší spolupráci ČR a ostatních zemí
– Větší propojení škol s firmami a větší možnosti praxí pro studenty
– Podpora učňovského školství, české firmy potřebují více prakticky vzdělaných studentů
– Důraz na výuku metod sebevzdělávání
– Podpora studia občanů při zaměstnání


Spravedlnost a bezpečnost pro všechny bez rozdílu

– Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti
– Soudy musí rozhodovat rychle

Jak:
– Zjednodušíme a zrychlíme soudní řízení
– Snížíme počet přijímaných zákonů a zvýšíme jejich kvalitu
– Navrácení prestiže policii a armádě
– Zavedení branné povinnosti ve formě 3 měsíčního kurzu
– Dobrovolné školení pro občany v první pomoci a zvládání krizových situací
– Zavedení kurzů první pomoci a zvládání krizových situací na středních školách
– Podpora profesionálních i dobrovolných hasičů, investice do lepšího technického vybavení


Doprava je krevní oběh našeho státu

– Nedostatečná vůle a odvaha politiků nesmí bránit rozvoji naší země

Jak:
– Dokončíme páteřní komunikace v automobilové dopravě
– Podpoříme železniční dopravu (vlaky jsou prázdné a stát železniční dopravu dotuje, zatímco dálnice jsou přecpané)
– Zavedeme nový typ příměstské dopravy – vlakotramvaj
– Investujeme více peněz do výkupů pozemků pro dopravní stavby a tím urychlíme jejich realizaci


Zdravá příroda

– Je důležité to, co dýcháme, jíme a pijeme

Jak:
– Prosadíme vyšší ochranu přírodních zdrojů vody
– Zasadíme se o budování hrází a suchých poldrů k zadržení vody na našem území (zásoba vody pro období sucha a zároveň ochrana před povodněmi)
– Obnovíme přírodní koryta řek
– Podpoříme alternativy k individuální automobilové dopravě
– Podpoříme obnovení přirozených stravovacích návyků (lidé by měli upřednostňovat potraviny, které pochází z našeho zeměpisného pásma)

PROGRAMOVÉ TEZE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF – ZDE: